Tuesday, October 16, 2012

Selawat Bererti 'Bermunajat' Kepada Allah Taala

SUNGGUH, suatu yang agak ganjil dan memprihatinkan bila seorang muslim yang mengaku lazim berselawat - baik saat beribadah mahupun saat berdoa [berzikir] - tidak mengetahui makna ‘selawat’ itu sendiri. Kerana itulah, kita paparkan sekilas pengertian selawat. Mengacu definisi bahasa [Arab], sebagaimana termaktub dalam Ensiklopedi Hukum Islam dan ditulis KH. Syarief Muhammad Al-Aydarus,  selawat adalah doa, rahmat Allah, berkah dan ibadah. Sedangkan seorang pakar tafsir, M. Quraish Shihab dalam Wawasan Al-Qur’an tentang Zikir dan Doa, menyebutkan begini: ‘Selawat’ adalah bentuk jamak [plural] dari kata ‘solat’ yang dari segi bahasa memiliki pelbagai makna. Jika ‘solat’ dilakukan oleh seseorang  yang lebih rendah darjatnya kepada yang lebih tinggi atau dari manusia kepada Tuhan, maka  ia bererti permohonan; jika dilakukan oleh malaikat maka maknanya adalah permohonan maghfirah [ampunan]; sedang bila ‘solat’ dilakukan oleh Allah, maka maknanya adalah curahan rahmat.  Sementara secara istilah, selawat adalah menyampaikan permohonan doa keselamatan dan keberkahan kepada Allah untuk Nabi Muhammad s.a.w. dan yang membacanya akan mendapatkan pahala.  [lihat KH. Syarief Muhammad Al-Aydarus dalam 135 Sahalawat Nabi: Pustaka Hidayah, 2010].  Selain itu, dapat disimpulkan pula bahawa selawat Allah kepada hambaNya dibahagi kepada dua macam: selawat khusus dan selawat umum. Menurut sebahagian ulama, sebagaimana disebutkan Quraish Shihab, selawat Allah yang bersifat umum itu yang dicurahkanNya kepada hamba-hambaNya yang beriman, termasuk juga di sini selawat yang dipanjatkan Nabi Muhammad kepada sebagian sahabat beliau. Sedangkan selawat yang bersifat khusus adalah yang ditujukan kepada para nabi dan rasul, utamanya kepada Nabi dan Rasul terakhir, Muhammad s.a.w.

Selanjutnya dapatkan Hidayah Oktober 2012 di pasaran...

No comments: