Wednesday, September 11, 2013

Harta Haram, Bolehkah Kita Manfaatkan?

KITA mungkin masih bingung menghadapi masalah ‘bunga’ bank yang tak terpisahkan dengan bank konvensional. Kebingungan kita bukan terletak pada bunganya sendiri yang sudah jelas ditakrifkan oleh ulama mengandung unsur riba, tetapi bagaimana memanfaatkan bunga yang secara otomatik ada jika kita menyimpan dana di bank. Demikian pula harta-harta lain yang kita anggap syubhat, seperti bantuan-bantuan yang perolehannya dari hasil berjudi, cukai minuman keras, keuntungan bank konvensional dan harta-harta lain yang disangsikan kehalalannya. Mungkin ada di antara kita yang beranggapan bahawa tidak boleh menggunakannya lantaran harta tersebut sumbernya dari jalan haram, namun satu sisi bila tidak memanfaatkan harta itu akan sia-sia begitu saja. Agar kita tak meneka-neka status hukumnya, lebih baik ikuti ulasan berikut.

Muncul Khilafiyyah
Memang, ada satu prinsip dalam agama bahawa apa yang mestinya kita pergunakan dan kita makan adalah bersumber dari yang halal dan baik. Tapi dalam kehidupan bermasyarakat yang serba moden ini, terkadang kita sulit menghindari percampuran mana yang benar-benar halal dan mana yang disangsikan kehalalannya.
Jelas, harta yang didapatkan melalui jalan halal itu sah untuk dimanfaatkan bagi diri kita dan keluarga kita, serta sah pula kita berikan kepada orang lain. Yang jadi masalah adalah jika harta itu diperoleh melalui jalan haram; apakah boleh kita manfaatkan atau tidak? Menjawab permasalahan ini, muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada ulama yang berpendapat bahawa lebih baik menjauhkan diri dari harta yang perolehannya diharamkan dalam agama. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian ulama salaf yang wara’. Sikap hati-hati dengan menyingkirkan harta haram adalah terpenting untuk menjaga kebersihan diri. Namun hal ini ditolak oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya’ Ulumuddin kerana kita dilarang menyia-nyiakan harta.
Kedua, ada yang berpendapat jika harta berasal dari hasil haram, seperti: hasil pencurian, rompakan, penipuan, korupsi (rasuah) dan perbuatan jenayah lainnya, maka harta tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak, dan haram untuk diambil atau dimanfaatkan sendiri. Ini selaras dengan firman Allah s.w.t.: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa’: 29). Ada pula riwayat Mughirah bin Syu’bah, “Dahulu Mughirah di masa Jahiliyah pernah menemani suatu kaum, lalu dia membunuh dan mengambil harta mereka. Kemudian dia datang dan masuk Islam. Maka Nabi s.a.w. berkata saat itu, “Adapun soal ke-Islam-an, maka aku terima. Sedangkan mengenai harta, aku tidak ada sangkut pautnya sedikit pun.” (HR. Bukhari). Namun apabila harta hasil kejahatan tersebut tidak dapat dikembalikan kepada yang berhak, misalnya lantaran tak diketahui keberadaannya, maka boleh diberikan untuk kemaslahatan umat dan tidak boleh dimakan. Jadi, menggunakan harta haram tersebut untuk kepentingan diri sendiri atau keluarganya, cara semacam ini tidak dibolehkan. Sebaliknya, boleh untuk kepentingan umum berbanding dihanguskan begitu saja. Ketiga, apabila harta berasal dari hasil perniagaan haram, seperti: pelacuran, perjudian, apa-apa jenis yang berkaiatan arak, keuntungan bank konvensional yang menggunakan transaksi riba, serta bidang lain yang haram, selama tidak mengikat serta tidak ada unsur membantu kebatilan, maka majoriti ulama membolehkan untuk memanfaatkan wang tersebut untuk kemaslahatan umat.
Dalilnya, “Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.” (QS. Al-An’am: 164).

Selanjutnya dapatkan Hidayah September 2013 di pasaran...

No comments: