Friday, January 11, 2013

Empat Malaikat Menjadi Pemimpin

DALAM kitab-kitab agama ada dijelaskan mengenai para Malaikat atau pun pemimpin Malaikat yang menguruskan hal-hal mengenai dunia ini. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahawa empat malaikat yang menjadi pemimpin itu ialah Jibril, Mikail, Malaikat Maut dan Israfil. Malaikat Jibrail menguruskan angin dan tentera. Mikail menguruskan tentang hujan dan tumbuhan. Malaikat Maut tugasnya mencabut nyawa, dan Israfil menurunkan perintah kepada mereka. (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Abi Hatim, Abu Syeikh dalam al-Azhamah, dan al-Baihaqi dalam asy-Syu’ab dari Ibnu Sabith). “Segala sesuatu dalam Ummul Kitab akan terjadi sampai hari kiamat dan tiga malaikat ditugaskan untuk menjaganya. Jibril a.s. ditugasi menurunkan kitab kepada rasul, dia juga ditugasi untuk menurunkan berbagai bencana bila Allah ingin membinasakan suatu kaum serta menugaskannya untuk memberi kemenangan ketika terjadi peperangan, Mikail ditugasi menjaga dan mengurus titisan hujan dan tumbuhan bumi, dan Malaikat maut ditugasi mencabut nyawa. Bila dunia telah binasa, semua yang mereka kumpulkan dan disamakan (kecocokan) dengan Ummul Kitab, lalu didapatinya sama.” (HR. Ibn Abi Syaibah). (Diriwayatkan oleh Abu asy-Syaikh dari Ibn Sabith) “Ketika Rasulullah s.a.w. sedang menyeru Jibril, tiba-tiba cakrawala langit terbuka. Lalu Jibril mengecil dan mengisut lalu mendekati bumi. Ternyata seorang malaikat sudah berada di depan Rasulullah s.a.w. dan berkata: ‘Wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu menyampaikan salam kepadamu dan memberimu pilihan untuk menjadi seorang nabi dan raja atau nabi yang ‘abd (seorang hamba). Rasulullah s.a.w. bersabda: ‘Jibril memberikan isyarat dengan tangannya kepadaku agar aku bersikap tawaduk, maka aku tahu bahawa dia adalah penasihatku. Lalu aku menjawab: “Nabi yang ‘abd.’ Lalu malaikat itu naik ke langit, dan aku katakan: ‘Wahai Jibril, aku ingin menanyakanmu tentang hal ini. Akan tetapi, kerana melihat keadaanmu, ada sesuatu yang melupakanku, iaitu siapakah orang ini, wahai Jibril?’ Jibril menjawab: ‘Dia adalah Israfil yang diciptakan Allah pada hari penciptaannya yang bershaf kedua kakinya dan tidak mengangkat hujungnya. Antaranya dan Tuhan ada tujuh puluh cahaya, tidak ada satu cahaya pun yang dekat darinya kecuali terbakar, dan di hadapannya tersimpan loh mahfuzh. Bila Allah mengizinkan pada sesuatu di langit atau di bumi, terbukalah loh itu dan dia (Israfil) memukulkan keningnya sehingga dapat melihat ke dalamnya. Bila hal itu adalah pekerjaanku, maka dia akan memerintahkan aku, bila hal itu pekerjaan Mikail, maka dia akan memerintahkannya, dan bila hal itu pekerjaan Malaikat Maut, maka dia akan memerintahkannya. Aku bertanya: ‘Wahai Jibril, apakah tugasmu? Dia menjawab: ‘Mengurus angin dan para tentera. Aku bertanya lagi: ‘Apakah tugas Mikail? Dia menjawab: ‘Mengurus tumbuhan dan titisan hujan. Aku bertanya lagi: ‘Apakah tugas malaikat maut?’ Dia menjawab: ‘Mencabut nyawa. Aku tidak menduga bahawa dia (Israfil) akan turun kecuali pada saat terjadinya kiamat, dan sesungguhnya keadaan yang engkau lihat pada diriku ini adalah kerana aku takut akan terjadinya hari kiamat.” (Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, ath-Thabrani, dan Abu asy-Syaikh dari Ibnu Abbas).

Selanjutnya dapatkan Hidayah Januari 2013 di pasaran...

No comments: