Friday, July 18, 2014

Memahami Erti Roh, Ruh Dan Rohani

Istilah roh (ruh) dan rohani telah menjadi perbendaharaan bahasa kita seharian. Adakah perbezaan antara ruh, roh dengan nyawa dan jiwa? Jika kita bertanya lebih mendalam tentang hakikat ruh, maka Al-Quran telah menjawabnya dengan rambu-rambu, “Roh adalah urusan Tuhan, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan, melainkan sedikit.” Oleh kerana itulah, berbagai disiplin ilmu mencuba menjelaskan makna kata tersebut.
Secara bahasa, kata rohani adalah lawan dari kata jasmani. Dua kata ini tidak dapat dipisahkan. Kata jasmani mengandungi pengertian badan, sedangkan rohani mengandungi aspek batin manusia yang nampak. Dalam seharian, penggunaan kata ruh juga berbeza dengan roh. Istilah ruh sering mengandung dengan jiwa dan semangat. Sedangkan kata roh disatukan dengan nyawa yang terdapat pada manusia, yang menyebabkan seseorang itu hidup. Selain dipergunakan untuk pengertian roh manusia di alam ghaib atau akhirat, roh juga, setelah mengalami pemuaian makna, boleh menunjuk kepada roh yang mati, sekalipun roh dapat pula dipercayai terdapat pada benda-benda atau makhluk hidup, seperti pohon dan binatang atau roh yang bukan berasal dari manusia yang telah hidup di dunia. Dengan demikian, kata ruh, roh atau rohani banyak digunakan dalam percakapan sehari-harian dengan beberapa erti yang berbeza. Dalam bahasa Inggeris, ruh atau roh itu diterjemahkan dengan ‘soul’. Mengacu pada Quran, ‘soul’ itu merupakan terjemahan Inggeris dari kata al–Ruh, sedangkan jiwa atau nyawa dari kata r-w-h, yang kemudian muncul kata raha, ruh, rayhan, ruh, dan araha. Raha bererti keberangkatan; rih, bererti angin, rahya-n bererti kesenangan dan ruh bererti semangat, daya, hidup, sebagaimana yang tercantum dalam surah saba’, 34: 12.
Dalam Quran, kata ruh atau roh ternyata mempunyai lebih banyak erti. Dengan predikat suci, roh adalah malaikat, yakni Malaikat Jibrail yang disebut Ruh al-Quds.

Selanjutnya dapatkan Hidayah Julai 2014 di pasaran...

No comments: